Obchodní podmínky Gastromanie nejsou stejné pro spotřebitele a firmy. Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s těmito obchodními podmínkami:

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro firmy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti GASTROMANIA CZ s.r.o., IČ: 28654684, se sídlem Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37272, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gastromania.cz

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti GASTROMANIA CZ s.r.o., se sídlem Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, identifikační číslo: 286 54 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37272 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.gastromania.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.gastromania.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, že s ohledem na rozsah objednávky bude nutno objednané zboží dopravovat na paletě, bude cena dodání stanovena vždy individuálně po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího; v případě nesouhlasu s cenou dodání je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Vyobrazení zboží ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativní a skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. Obrázky jsou pouze ilustrační. V případě podstatných rozdílů (barva, rozměry atd.) bude kupující o tomto rozdílu vyrozuměn prodávajícím po učinění objednávky, přičemž v případě nesouhlasu s dodáním zboží s těmito rozdíly je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT A ZAPLATIT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující obdrží po provedení objednávky prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) automatické potvrzení o zaznamenání objednávky v systému prodávajícího.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Prodávající po provedení kontroly objednávky doručí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty zaslané na elektronickou adresu kupujícího oznámení o přijetí (akceptaci) objednávky, přičemž doručením tohoto oznámení vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tedy tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU při internetové objednávce;
4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2108735091/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.4. v hotovosti a kartou při osobním odběru v místě provozovny.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu při objednávkách do 10.000 Kč vč. DPH. Při objednávkách přesahujících částku uvedenou v předchozí větě a v případě zboží, které je vyráběno na zakázku, požaduje prodávající před realizací objednávky zaplacení zálohy ve výši 20 % z ceny objednávky (vč. DPH). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě stanovené dohodou stran počítanou od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně v listinné podobě přiložené k objednávce.

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní o dodávce:
5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč / den nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci (PPL) na lince zákaznického servisu PPL tel.: 840 775 775 nebo na internetových stránkách www.ppl.cz/reklamace. V případě reklamace nesmí kupující vyhazovat obal – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Za vady prodávaného zboží se nepovažuje odchylka rozměrů nebo váhy zboží od katalogových či inzerovaných rozměrů s tolerancí ± 10 %; o případné odchylce bude kupující vyrozuměn prodávajícím po učinění objednávky, přičemž v případě nesouhlasu s dodáním zboží s touto odchylkou je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky.

7.6. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho (1) roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.9. Podrobné reklamační podmínky jsou popsány níže v příloze 1. těchto smluvních podmínek.

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením

8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.1. Prodávající nakládá s veškerými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být prodávajícímu doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), přičemž kupujícímu je doručováno zejména na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, adresa elektronické pošty info@gastromania.cz, telefon +420 595 170 719.

V Českém Těšíně dne 10.10.2023

Příloha č. 1

1.1. Garantovaná záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) je dva (2) roky, která začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

1.2. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

1.3. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou – na dodanou součástku).

1.4. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list (faktura) musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

1.5. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

1.6. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

1.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

1.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
1.8.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 1.7 reklamačního řádu,
1.8.2. se vada projeví opakovaně,
1.8.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
1.8.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

1.9. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 1.8 reklamačního řádu); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc.

1.10. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě vady, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu a neodborným zacházením s ním (použití v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci zboží).

2.1. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou (záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním).

2.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.gastromania.cz a právním řádem platným v ČR.

2.3. Právo na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však pro účely záručních oprav v záručním listě uveden odlišný podnikatel od prodávajícího, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

2.4. Jestliže kupující uplatňuje právo na záruční opravu u prodávajícího, doporučuje se tak učinit písemně v provozovně prodávajícího na adrese: GASTROMANIA CZ s.r.o., Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01.

2.5. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

2.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

2.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.8. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případech, kdy prodávající neobdržel veškeré potřebné podklady pro její vyřízení (nekompletní zboží, potřebné dokumenty apod.). Prodávající je povinen vyžádat doplnění podkladů od prodávajícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání potřebných podkladů kupujícím.

2.9. Zasílá-li kupující zboží prodávajícímu nebo autorizovanému servisnímu středisku, je ve vlastním zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečného chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství. Zásilku je nutné označit příslušnými symboly pro přepravu křehkého zboží.

2.10. Po řádném vyřízení reklamace vyzve prodávající (příslušné servisní středisko) kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Příloha č. 2

V Českém Těšíně dne 10.10.2023

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Podmínky elektronických služeb

1. Níže uvedené pojmy mají v rámci těchto podmínek následující význam:

a) Internetový obchod – internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na internetu na následující webové adrese: www.gastromania.cz
b) Elektronická služba – služba poskytovaná poskytovatelem služeb zákazníkovi elektronicky prostřednictvím internetového obchodu;
c) Zákazník – subjekt, která využívá nebo hodlá využívat Elektronickou službu. Subjektem může být fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním jednáním, a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, nebo právnická osoba či organizační složka bez právní subjektivity, kterým je způsobilost k právním jednáním přiznána zákonem.
d) Poskytovatel – společnost GASTROMANIA CZ s.r.o., IČ: 28654684, se sídlem Český Těšín, Frýdecká 827/21, PSČ: 737 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37272.

2. Vzniknou-li pochybnosti o významu pojmů definovaných v bodě 1.1., je Zákazník oprávněn požádat Poskytovatele, aby k této otázce zaujal stanovisko.
3. Uplatňováním těchto Podmínek nejsou dotčeny ostatní interní předpisy vztahující se na provoz Internetového obchodu, zejména zveřejněné Zásady ochrany osobních údajů, jakož i Obchodní podmínky Internetového obchodu.
4. Za účelem řádného poskytování Elektronických služeb Poskytovatel zřídil kontaktní místo uvedené v bodě 4.1. těchto Podmínek.
5. Poskytovatel může poskytovat služby také na základě samostatných smluv o poskytování elektronických služeb.
6. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

1. V Internetovém obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby: Účet, Kontaktní formulář, Formulář pro vyjednávání o ceně („Smlouvej cenu“), Newsletter a Recenze produktů.
2. Služba „Účet“ nabízí Zákazníkovi možnost vytvořit si individuální zabezpečený uživatelský účet. Tento účet umožňuje přístup k provádění objednávek s využitím Zákazníkem předem zadaných údajů. Díky Účtu může Zákazník prožívat více personalizovaný a pohodlnější nákupní zážitek, zatímco je zajištěna ochrana jeho osobních údajů.
3. Služba „Kontaktní formulář“ umožňuje Zákazníkovi přímou komunikaci s pracovníky Internetového obchodu pomocí interaktivního prvku na jeho webových stránkách. Tento formulář rozšiřuje možnosti kontaktu s obchodem a je ideální pro zodpovídání specifických, individualizovaných dotazů.
4. Služba „Formulář pro vyjednávání o ceně (Smlouvej cenu)“ poskytuje Zákazníkovi prostřednictvím interaktivního prvku na webových stránkách Internetového obchodu možnost navrhovat změnu ceny produktů nebo vyjednávat o cenách, aby získal výhodnější nabídku. Tato služba zahrnuje textová pole, kam Zákazník může vložit svůj cenový návrh a poskytnout další informace relevantní pro vyjednávání.
5. Služba „Newsletter“ umožňuje Poskytovateli zasílat Zákazníkovi vybrané informace a nabídky e-mailem. Pro přihlášení k této službě Zákazník vyplní formulář na webových stránkách Internetového obchodu a udělí souhlas se zasíláním e-mailových zpráv od Poskytovatele.
6. Služba „Recenze“ umožňuje registrovanému Zákazníkovi, který zakoupil určitý produkt, vyplnit formulář pro přidání recenze a hodnocení tohoto produktu. Recenze je zveřejněna po schválení Poskytovatelem na kartě produktu. Zveřejňování názorů, které porušují zákon, pravidla společenského soužití, netiketu, obsahují nepravdivé nebo potenciálně zavádějící informace pro další zákazníky, reklamní obsah, nebo nepřímo či přímo propagují jiné internetové obchody, je zakázáno. Poskytovatel si vyhrazuje právo recenzi nezveřejnit nebo ji odstranit, pokud porušuje uvedená pravidla.
7. Elektronické služby popsané v bodech 2.2 až 2.7 jsou Zákazníkovi nabízeny Poskytovatelem zdarma a na dobu neurčitou. V případě, že má Zákazník pochybnosti o rozsahu těchto Elektronických služeb, má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí dalších relevantních informací.
8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provádění nezbytné údržby Internetového obchodu, což může dočasně způsobit obtíže nebo omezit přístup Zákazníka k Elektronickým službám.

1. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem informačních technologii používaným Poskytovatelem (dále jen „systém Poskytovatele“):

a) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet;
b) přístup k e-mailu;
c) webový prohlížeč s aktuální verzí prohlížeče Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge nebo jiného prohlížeč, který poskytuje funkce výše uvedených prohlížečů, zejména povoluje používání souborů cookie a javascript.

2. Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy. Musí také dbát osobnostních práv, autorských práv a práv duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích stran. Zákazník je dále povinen zadávat údaje v souladu se skutečným stavem věci a je mu zakázáno poskytovat protiprávní obsah.
3. Zákazník je zejména povinen zdržet se:

a) zneužití elektronických komunikačních prostředků, zejména narušením nebo přetížením systému Poskytovatele nebo systémů jiných subjektů přímo či nepřímo zapojených do poskytování Elektronických služeb;
b) činností zaměřených na testování možnosti prolomení nebo obejití zabezpečení systému Poskytovatele, jakož i jakékoli jiné činnosti vedoucí k získání neoprávněného přístupu do systému Poskytovatele nebo jeho části;
c) používání Elektronicky služeb poskytovaných Poskytovatelem způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy Poskytovatele;
d) sdílení přihlašovacích údajů k Elektronickým službám poskytovaným Poskytovatelem s neoprávněnými osobami;
e) dodávání do nebo prostřednictvím systému Poskytovatele jakéhokoli obsahu, který porušuje práva třetích osob, obecně uznávané společenské normy nebo je neslučitelný s obecně závaznými právními předpisy, nebo jeho zavádění či šíření prostřednictvím systému Poskytovatele.

4. Poskytovatel zavedl interní postupy předepsané zákonem pro reakci na zjištěný nebo hlášený protiprávní obsah poskytnutý při používání Elektronických služeb.
5. Poskytovatel se při poskytování Elektronických služeb řídí obecně závaznými právními předpisy, aby mohl efektivně zakročit proti nezákonnému obsahu a nést odpovědnost stanovenou těmito předpisy, s výhradou výjimek specifikovaných v následujících bodech 3.6 až 3.8.
6. Zákazník se zavazuje osvobodit Poskytovatele od veškerých nákladů nebo odpovědnosti souvisejících s obsahem poskytnutým Zákazníkem do nebo prostřednictvím systému Poskytovatele v rozporu s ustanoveními bodů 3.2 a 3.3, zejména v případě nároků vznesených vůči Poskytovateli třetími stranami.
7. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání Elektronických služeb způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nerespektuje dobré mravy, nebo jakkoli odporuje těmto Podmínkám.
8. Poskytovatel není odpovědný za škody, které vznikly v důsledku využívání Elektronických služeb neoprávněnou osobou, jež získala přístup k těmto službám v důsledku zaviněného jednání nebo opomenutí Zákazníka.

1. Zákazník může podat stížnost týkající se poskytování Elektronických služeb Poskytovatelem:

a) písemně na adrese uvedené v části 1.1, písmeno d) těchto Podmínek, nebo
b) v elektronické formě prostřednictvím e-mailu na: info@gastromania.cz.

2. Uvedené kontaktní možnosti představují určené kontaktní místo pro zajištění řádného poskytování Elektronických služeb a nejsou závislé pouze na automatizovaných nástrojích. Stížnosti se podávají v českém nebo slovenském jazyce.
3. Doporučuje se, aby Zákazník ve svém popisu stížnosti uvedl následující informace:

a) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, včetně druhu a data vzniku nesrovnalosti;
b) konkrétní požadavek Zákazníka;
c) kontaktní údaje stěžovatele.

4. Poskytovatel služeb na stížnost odpoví bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.